Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Konference COFOLA

V záložce "Program" je zveřejněn obecný program konference i detailní programy jednání v jednotlivých sekcích.

Konference COFOLA 2024 proběhne ve dnech 18. - 20. dubna 2024 v Univerzitním centru Telč.

Vážené účastnice, vážení účastníci,

děkujeme Vám za projevenou důvěru a za Vaši účast na konferenci v roce 2023. Zvláštní poděkování pak patří sponzorům akce a odborným i organizačním garantům za pomoc se zajištěním hladkého průběhu konference.

Budeme se na Vás těšit i v příštím roce během již XVIII. ročníku konference COFOLA, který proběhne 18. - 20. dubna 2024.

Konference je určena primárně pro doktorandy a mladé právní vědce. Vítáni jsou ovšem i studenti vyšších ročníků magisterských programů právnických fakult, kteří již mají určitou, či dokonce konkrétní představu o své budoucí specializaci. Kromě studentů, mladých právních vědců a vysokoškolských pedagogů se konference pravidelně účastní i odborníci z praxe, kteří jsou samozřejmě také srdečně zváni.

Některé sekce konference budou vedeny v anglickém jazyce, a tudíž je přihlašování otevřeno rovněž účastníkům ze zahraničí.

Více informací zveřejníme již brzy a Vaše veškeré dotazy zodpovíme na dále uvedených emailech.

Obecný kontaktní e-mail: cofola@law.muni.cz 
Kontaktní e-mail pro přihlašování: cofola_prihlasky@law.muni.cz

Registrační systém 

FBIG

The general program of the conference as well as the detailed program of individual sections has been published in the in the section "Program".

COFOLA 2024 takes place from April 18th to 20th 2024 at the University Center Telč.

Dear participants,

we would like to thank you for your trust and for your participation in the conference in the year 2023. Special thanks go to the sponsors of the event and the professional and organizational guarantors for their help in ensuring the smooth progress of the conference.

We will be delighted to welcome you at the next, already XVIIIth, year of the COFOLA conference on April 18-20 2024.

The conference is intended primarily for doctoral students and young legal researchers. Of course, students in the higher years of master's programs at law faculties who already have a certain or even a specific idea of ​​their future specialization are also welcome. In addition to students, young legal scholars, and academic staff, the conference is also regularly attended by professionals from practice, who are of course also very welcome.

Some sections of the conference will be held in English, therefore registration is also opened to participants from abroad.

More information will be published soon and your possible queries will be answered at the below-listed email addresses:
General contact email: cofola@law.muni.cz
Contact email for registration: cofola_prihlasky@law.muni.cz 

Registration

FBIG

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.